BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.

Org. 2110. 34 .2017                                                                                 Pisz, 25.07.2017r.                

 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”  w Piszu.

 I. Miejsce wykonywania pracy - Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz   Gdańska 11,

II.Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

   Kandydatem może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunkowe ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie lub zgodne z profilem                      działalności gospodarczej określonym w Statucie Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie utworzenia Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”   z siedzibą w Piszu i nadania Statutu ( Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz.  poz. 3867 i 3868 ),
 6. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej pięć lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 2. umiejętność pracy w zespole,

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”:

 1. Kierowanie Piskiem Zakładem Aktywności Zawodowej „Wieża „ i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. Nadzorowanie realizacji indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej niepełnosprawnych pracowników Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”
 3. Opracowywanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej oraz nadzór nad właściwym wykorzystywaniem jego środków,
 4. Opracowywanie rocznych planów działalności gospodarczej Zakładu,
 5. Dokonywanie rozliczeń wydatkowanych środków finansowych,
 6. Opracowywanie analiz i sprawozdań oraz terminowe ich przedkładanie właściwym organom,
 7. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu oraz pracodawcami celem poszukiwania miejsc pracy dla niepełnosprawnych pracowników Zakładu na otwartym rynku.

V .Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu ul. Gdańska 11, także wyjazdy poza siedzibę Zakładu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia ,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe7
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosownymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Piskim Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu:

VI.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Piskim Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), wynosi więcej niż 6%.    

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu ),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Dyrektor  PZAZ”

lub przesłać listem, w terminie do dnia  08.08.2017r. do godziny 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.17 tel. (87)  424-12-05,

e-mail: pisz@home.pl  www.bip.pisz.hi.pl

 

Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 07:46
Data opublikowania: czwartek, 27 lip 2017 12:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 sie 2017 13:29
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 1651 razy