BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.6.2017.AK

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / Dz. U. z 2017r. poz. 1405/  informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem  naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej  oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu, na działce nr 146 w obrębie Trzonki, gmina Pisz.


 


 


 


Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


 


 


 


 


 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.


 


 

Data powstania: piątek, 4 sie 2017 11:32
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sie 2017 14:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sie 2017 11:36
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 1085 razy