BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.23.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/


Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,


 że w dniu 08.08.2017 r. wpłynął wniosek


 


PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin   


 


reprezentowanej przez pełnomocnika


ELEKTRO-TECH PROJEKT


Ryszard Fabrykowski ul. Makowa 9, Wilkasy 11-500 Giżycko


 


dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2  o długości około 125 m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach o nr geodezyjnych 198/5, 198/1, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/27, 198/28, 198/29, obręb Pilchy, gmina Pis


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/  niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 10 sierpnia 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Pilchy. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 10 sierpnia  2017r.


 


 

Data powstania: czwartek, 10 sie 2017 14:16
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2017 14:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sie 2017 11:36
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 1005 razy