BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.25.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/


Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,


 że w dniu 14.08.2017 r. wpłynął wniosek


 


Gminy Pisz


Urząd Miejski w Piszu


Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  ul.Gustawa Gizewiusza 5


12-200 Pisz


 


dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kładki pieszej pod mostem kolejowym na rzece Pisie na części działki o nr geodezyjnym 3/1 /fragment rzeki Pisy/, położonej w obrębie Pisz 1, gmina Pisz, dla inwestycji polegającej na „Przebudowie umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.


 


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


 


Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/  niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 14 sierpnia 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 14 sierpnia  2017r.


 

Data powstania: poniedziałek, 14 sie 2017 14:38
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sie 2017 14:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sie 2017 07:51
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 1019 razy