BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.26.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/


Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,


 że w dniu 16.08.2017 r. wpłynął wniosek


 


PGE Dystrybucja S.A.  1. Garbarska 21 A


20-340 Lublin   


 


reprezentowanej przez pełnomocnika


TARE Sp. z o.o.


Ul. Składowa 12 lok. 211


15-399 Białystok


 


dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii kablowej niskiego napięcia o długości około 300 m, budowie kabla energetycznego niskiego napięcia o długości około 100 m oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego na działkach o nr geodezyjnych 16/1, 15/1, 13/1, 12/1, 11/1, 10/3, 292/1, 9/1, 8/15, 8/18, 8/19, 610/1, 8/13, 290/8, 24/1, 30/5, 25/1, 25/3, 25/4, 422/2 obręb Ciesina, gmina Pisz.


 


 


 


 


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


 


Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/  niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 17  sierpnia 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Ciesina. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 17  sierpnia  2017r.


 


 


 

Data powstania: czwartek, 17 sie 2017 13:53
Data opublikowania: czwartek, 17 sie 2017 13:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 sie 2017 08:50
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 980 razy