BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ w związku z Uchwałą Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Pisz do granicy administracyjnej miasta Pisz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08.09.2017 r. do 29.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu /pokój Nr 63/ w godzinach 11oo – 13oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 20.09.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w sali Nr 15.

            Uwagi do projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2017 r. Pismo powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej, adres podmiotu, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r. poz. 1405/, prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy, organ opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

            Zgodnie z art. 21 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip zamieszczone są informacje o następujących dokumentach:

  • projekcie w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • prognozie oddziaływania na środowisko dla w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Ponadto, informuję, że z obwieszczeniem o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 w/w ustawy, będzie można zapoznać się na stronie www.pisz.pl/bip w dniach 08.09.2017 r. – 29.09.2017 r.

 Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. Nr 63 oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na warunkach określonych w niniejszym obwieszczeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

       

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 wrz 2017 07:42
Data opublikowania: piątek, 1 wrz 2017 07:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:03
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1305 razy