BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6721.1.2015

o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r. poz. 1405/, zawiadamiam, że:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem z dnia 08.06.2017 r., znak: ZNS.4082.4.2017, wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: WSTŁ.410.22.2017.AMK, uzgodnił projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2017 r.

Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 12:22
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 12:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:04
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1231 razy