BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.29.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.09.2017 r. wpłynął wniosek Emitel Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Dzięgo, ul. Piekarnicza 1, 80-126 Gdańsk dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 43163 Pisz Emitel, w skład której wchodzą: wieża kratowa o wysokości do 43 m, szafy typu „outdoor” o wymiarach około 1,5 m x 6 m na części działki o nr geodezyjnym 136/5 położonej w obrębie Pisz 2.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 21.09.2017r.  w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 21.09.2017r.

 

Data powstania: czwartek, 21 wrz 2017 12:07
Data opublikowania: czwartek, 21 wrz 2017 14:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 paź 2017 08:34
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1183 razy