BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.32 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo
ochrony środowiska / Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zm./ obwieszczam , że na wniosek
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „GUADALUPE” w Piszu ul. Wołodyjowskiego 2 ,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu , dla inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów
świadczących pomoc ludziom, obejmujących obiekty: dom pielgrzyma, szkoła
katolicka-podstawowa, sala gimnastyczna, gimnazjum katolickie, zaplecze żywnościowe
szkół, liceum katolickie, kaplica, dom samotnej matki z dzieckiem, dom rehabilitacji dla
niepełnosprawnych, dom dla niepełnosprawnych, dom dla dzieci porzuconych-ośrodek
adaptacyjny, dom pogodnej starości, zaplecze żywnościowe dla domów pomocy, warsztaty i
pracownie rzemieślnicze i sanitariaty na działkach nr 113/3 i 113/1 położonych w obrębie
Jagodne miasto Pisz.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, w
pokoju nr 20.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i
Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego
obwieszczenia .

Otrzymują:
1.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
„GUADALUPE „ w Piszu
12-200 Pisz ul. Wołodyjowskiego 2


Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut.Urzędzie i na terenie
przyległym do planowanej inwestycji od dnia 24.07.2003r.do dnia : 13.08.2003r. oraz
umieszczono na stronie internetowej www.pisz.pl.
Data powstania: czwartek, 24 lip 2003 14:13
Data opublikowania: czwartek, 24 lip 2003 14:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2003 16:58
Opublikował(a): Barbara Grzeszczak
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1988 razy