BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Gdańska,
Nr działki - dz. nr 298/10 o pow. 26 m2
Opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
Nr KW-OL1P/00013025/9,
Cena nieruchomości - 3 310 zł oraz 23 % podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem  przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/384/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
3. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są ograniczone prawa rzeczowe w brzmieniu jak niżej:
a) służebność gruntowa obciążająca działkę nr 320/15 polegająca na prawie przejścia i przejazdu, w miejscu na to wyznaczonym w terenie, odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 100 zł,
b) odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu oznaczoną numerem 232/7, pasem gruntu o szerokości 4m (czterech metrów) bezpośrednio przyległym do działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 231/6, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 232/6,
c) służebność gruntowa polegająca na prawie dojazdu i przechodu przez działkę nr 306/14, z tym że wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do pasa gruntu na działce nr 306/14-zgodnie z załącznikiem graficznym, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 306/7,
d) odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na czas nieokreślony, polegająca na prawie przejazdu i przechodu, której wykonywanie będzie się ograniczać do działki nr 231/8, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 231/7, w miejscu wyznaczonym na mapie,
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 r.

Data powstania: środa, 4 paź 2017 09:05
Data opublikowania: środa, 4 paź 2017 11:24
Data przejścia do archiwum: środa, 25 paź 2017 07:29
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 921 razy