BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.28.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 05.10.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul.Garbarska 21 A, 20-340 Lublin  reprezentowanej przez pełnomocnika B.P.E. „EL-PRIMA” Mirosław Rutkowski, ul. Jana Pawła II 18/67, 16-400 Suwałki

 Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 28/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie linii kablowej niskiego napięcia nN – 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr geodezyjnym 5/2 /w granicach oznaczonych literami ABCD na załączniku graficznym do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki, gmina Pisz.

 

 

Data powstania: czwartek, 5 paź 2017 08:08
Data opublikowania: czwartek, 5 paź 2017 08:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 paź 2017 07:54
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1078 razy