BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numer działki – cz. 1147/41 i cz. 1147/45,
-Numer KW – OL1P/00013023/5 (dla działki nr 1147/41) i OL1P/00013998/3 (dla działki nr 1147/45),
-Powierzchnia nieruchomości – 140 m²,
-Opis nieruchomości – nieruchomość przeznaczona do użytkowania jako teren zieleni,
-Roczna wysokość czynszu – 160 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada  2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr  67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: 21 MW - teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, urządzeniami rekreacji i zielenią przydomową i 38 U – teren przeznaczony pod zabudowę usługową.

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 października 2017 r. do dnia 2 listopada 2017 r.

Data powstania: piątek, 13 paź 2017 13:00
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 15:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:27
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 763 razy