BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.29.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej i kablowej

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.10.2017 r. wpłynął wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin  reprezentowanej przez pełnomocnika B.P.E. „EL-PRIMA” Mirosław Rutkowski, ul. Jana Pawła II 18/67, 16-400 Suwałki

 dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie energetycznej linii napowietrznej i kablowej SN – 15 kV i nN – 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo-pomiarowych nN – 0,4 kV i SN – 15 kV na działkach o nr geodezyjnych:  3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/25, 3/32, 3/33, 3/27, 3/28, 3/15, 28, 30/1, 31/7, 41, 40, 42, 44, 53/1, 43/1, 43/3, 43/4, 1361/9, 1361/10, 68/1, 68/2, 68/3, 69/3, 70, 71, 37/1, 38/1, 1361/5 położonych  w obrębie Turośl, gmina Pisz oraz na działkach o nr geodezyjnych: 335/1, 338/1, 338/2, 338/3, 337/2, 1353, 1365, 1364 położonych w obrębie Hejdyk, gmina Pisz. 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 19.10.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Turośl i Sołectwie Hejdyk. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 19.10.2017r.

 

Data powstania: czwartek, 19 paź 2017 14:13
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2017 14:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 07:16
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1115 razy