BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetarguI. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 1814/8
Numer KW – OL1P/00013021/1
Powierzchnia nieruchomości – 2066 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
Cena nieruchomości – 619.800 zł + 23% podatku VAT

II. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 1814/11
Numer KW – OL1P/00013021/1
Powierzchnia nieruchomości – 1312 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
Cena nieruchomości – 406.720 zł + 23% podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/626/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu
3. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla w/w nieruchomości ujawnione jest następujące ograniczone prawo rzeczowe:
- odpłatna służebność przesyłu ustanowiona na czas nieokreślony obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczysta OL1P/00013021/1, której wykonanie ogranicza się do działek gruntu oznaczonych numerami 481/36 o obszarze 0,1574 ha i 481/38 o obszarze 0,2879 ha, położonych w Piszu przy ulicy Czerniewskiego, polegająca na:
- znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń wodociągowych;
- prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń wodociągowych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.      
4.  W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłu ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul.Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) położone są na
obszarze oznaczonym symbolem 43 U – tereny zabudowy usługowej.    
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr  28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  20 października 2017 r. do dnia 10 listopada 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 23 paź 2017 13:16
Data opublikowania: poniedziałek, 23 paź 2017 13:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:18
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 962 razy