BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Klementowskiego,
-Numer działki – część 287,
-Numer KW – OL1P/00013025/9,
-Powierzchnia nieruchomości - 62 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia zabudowany pawilonem handlowym,
-Roczna wysokość czynszu– 2.170,00 zł. oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy wielofunkcyjnej, teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31 października 2017 r. do dnia 21 listopada 2017 r.

Data powstania: czwartek, 2 lis 2017 08:20
Data opublikowania: piątek, 3 lis 2017 10:16
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lis 2017 07:04
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 849 razy