BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 1460/15
Numer KW – OL1P/00022912/0
Powierzchnia nieruchomości – 1120 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana
Cena nieruchomości – 63.000 zł + 23% podatku VAT
Wadium - 10.000 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 28 grudnia 2017 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 10.00,
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r., stanowi teren oznaczony symbolem 13. MN, U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt i staraniem nabywcy.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
11.    Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 22 września 2017 r.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 22 grudnia 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 17 lis 2017 07:30
Data opublikowania: piątek, 17 lis 2017 09:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 07:29
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 1150 razy