BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Pisz, dnia 20 listopada 2017r.

W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Klementowskiego,

-Numer działki – część 232/4,

-Numer KW – OL1P/00013025/9,

-Powierzchnia nieruchomości – 26 m2,

-Opis nieruchomości-teren pod garażem murowanym,

-Roczna wysokość czynszu– 208,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/434/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.
  2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
  5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 listopada 2017 r. do dnia 12 grudnia 2017 r.
Data powstania: wtorek, 21 lis 2017 11:41
Data opublikowania: wtorek, 21 lis 2017 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:31
Opublikował(a): Katarzyna Krasa
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 801 razy