BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno – wschodniej części gminy Pisz

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ w związku z Uchwałą Nr XLII/537/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno -wschodniej części gminy Pisz,Burmistrz Pisza

zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.12.2017 r. do 21.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu /pokój Nr 63/ w godzinach 11oo – 13oo.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie w/w zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz odbędzie się w dniu 07.12.2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w sali Nr 15.

            Uwagi do projektu w/w zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2018 r. Pismo powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej, adres podmiotu, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./, prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy, organ opracowujący projekt zmiany Studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

            Zgodnie z art. 21 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip zamieszczone są informacje o następujących dokumentach:

  • projekcie w/w zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz,
  • prognozie oddziaływania na środowisko dla w/w zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.

 

Ponadto informuję, że z obwieszczeniem o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 w/w ustawy, będzie można zapoznać się na stronie www.pisz.pl/bip w dniach 01.12.2017 r. – 21.12.2017 r.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. Nr 63 oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na warunkach określonych w niniejszym obwieszczeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 lis 2017 07:56
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2017 08:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 10:02
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1136 razy