BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 Położenie nieruchomości – obręb Jaśkowo gm. Pisz,
Numer działki –  24/10,
Numer KW – OL1P/00012601/4,
Powierzchnia nieruchomości – 7034 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena nieruchomości – 125.000 zł + 23% podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/597/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
4.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/538/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1621 i 1622) położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i Z – teren zieleni naturalnej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr  28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 29 listopada 2017 r.
    do dnia 20 grudnia 2017 r.

Data powstania: środa, 29 lis 2017 08:40
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2017 08:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:32
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 828 razy