BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gałczyńskiego,
-Numer działki –  część 431/57,
-Numer KW – OL1P/00012764/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 18 m2,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
-Roczna wysokość czynszu – 144 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada  2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2018 r.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015r. położona jest  w obszarze oznaczonym symbolem 09.ZP/US – teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2018 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r.

Data powstania: piątek, 1 gru 2017 08:28
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2017 08:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:33
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 906 razy