BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 grudnia  2017 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej  nr 58: na działce nr 109/2 obręb Pisz 2,na działce nr 213/1 obręb Łupki,  na działce nr 62 obręb Babrosty, na działce nr 4 obręb Stare Guty i na działce nr 248 obręb Kocioł Duży.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 05.12.2017r. do dnia 03.01.2018r.

Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2017 12:45
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2017 07:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 sty 2018 07:45
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 916 razy