BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.30.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej i kablowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 05.12.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika B.P.E. „EL-PRIMA”, Mirosław Rutkowski, ul. Jana Pawła II 18/67, 16-400 Suwałki,  

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 30/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej i kablowej SN – 15 kV i nN – 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo-pomiarowych nN – 0,4 kV i SN – 15 kV na działkach o nr geodezyjnych:  3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/25, 3/32, 3/33, 3/27, 3/28, 3/15, 28, 30/1, 31/7, 41, 40, 42, 44, 53/1, 43/1, 43/3, 43/4, 1361/9, 1361/10, 68/1, 68/2, 68/3, 69/3, 70, 71, 37/1, 38/1, 1361/5, położonych  w obrębie Turośl, gmina Pisz oraz na działkach o nr geodezyjnych: 335/1, 338/1, 338/2, 338/3, 337/2, 1353, 1365, 1364, położonych w obrębie Hejdyk, gmina Pisz. 

 

 

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Hejdyk i Sołectwie Turośl, gmina Pisz.

 

 

 

Data powstania: wtorek, 5 gru 2017 07:50
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2017 14:06
Data przejścia do archiwum: środa, 20 gru 2017 07:50
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1042 razy