BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.32.2017.EO

o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/

zawiadamiam, że w dniu 04.12.2017r. wpłynęło pismo Pana Mirosława Rutkowskiego, ul. Jana Pawła II 18/67, 18-400 Suwałki, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, dotyczące zmiany wniosku złożonego dnia 08.11.2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na  budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o nr geodezyjnych: 19/191, 19/456, 19/34, 19/35, 19/47, 19/108, 19/109, 19/118, 19/113, 19/114, 19/212, 19/558, 19/532, 19/143, 19/144, 20/1, położonych w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz, poprzez pominięcie przebiegu planowanej inwestycji przez teren działek o nr geodezyjnych: 19/109, 19/212, 19/108, 19/47.

     Wobec powyższego, lokalizacja ww. inwestycji obejmować będzie działki o nr geodezyjnych: 19/456, 19/191, 20/1, 19/35, 19/34, 19/558, 19/532, 19/118, 19/113, 19/114, 19/143, 19/144, położone w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.

 

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 05.12.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 05.12.2017r.

Data powstania: wtorek, 5 gru 2017 12:48
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2017 14:05
Data przejścia do archiwum: środa, 27 gru 2017 10:57
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1059 razy