BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.34.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Pocztowego w Piszu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.12.2017 r. wpłynął wniosek Poczta Polska S.A.,Pion Infrastruktury, Oddział Operacyjny ds. Nieruchomości, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok,

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Pocztowego Pisz 1, ul. Gustawa Gizewiusza 6. 

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 06.12.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 06.12.2017r.

 

 

 

Data powstania: środa, 6 gru 2017 12:12
Data opublikowania: środa, 6 gru 2017 15:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 gru 2017 07:51
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 857 razy