BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.42.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej we wsi Szczechy Wielkie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.12.2017 r. wpłynął wniosek PGE Dystrybucja S.A.,ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin,  

 reprezentowanej przez pełnomocnika

Macieja Czerwonko, ul. Polowa 33/12, 18-400 Łomża,

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych: 75/5, 74, 125, 127/238, 127/173, 127/174,127/156, 127/152, 127/131, 127/130 i 127/153 /w granicach oznaczonych od litery A do litery Y1 na załączniku graficznym do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/, położonych w obrębie Szczechy Wielkie, gmina Pisz. 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 18.12.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Wielkie. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 18.12.2017r.

Data powstania: poniedziałek, 18 gru 2017 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 18 gru 2017 15:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sty 2018 07:25
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 807 razy