BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór

na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

 

II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

 

Kandydatem może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub prawo lub zarządzanie lub ekonomia
 6. posiada co najmniej czteroletni staż pracy,
 7. posiada co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm. ) lub na stanowiskach urzędniczych o których mowa  w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 1889) lub na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych w jednostkach o których mowa w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 2142) lub na stanowiskach pomocniczych w jednostkach o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych.III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. znajomość obsługi komputera,IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

 

  1. Przygotowywanie wersji elektronicznej złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i przesyłania do CEIDG,

2.Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń lub zakazem organizowania imprez masowych kulturalnych i sportowych,

3.Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września o transporcie drogowym:

a)wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

b)wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

4.Prowadzenie rejestru instytucji kultury,

 

 

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHPVI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016r. poz.2046 z późn. zm.), wynosi więcej niż 6%,.

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ( kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,

 

 VIII. Sposób i termin składania ofert:

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Podinspektor OPT” lub przesłać listem, w terminie do dnia 02.01.2018 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17

 tel. 87 4241205,

www.pisz.pl,

e-mail: pisz @home.pl

Data powstania: wtorek, 19 gru 2017 14:06
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2017 14:13
Data przejścia do archiwum: środa, 3 sty 2018 09:37
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 1316 razy