BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – 314/7,
Powierzchnia nieruchomości – 493 m2,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Opis nieruchomości- działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 216,
Cena nieruchomości – 34 900 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/430/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem C 12 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 28 grudnia 2017 r. do dnia 18 stycznia 2018 r.

Data powstania: czwartek, 28 gru 2017 08:16
Data opublikowania: czwartek, 28 gru 2017 12:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sty 2018 09:23
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 831 razy