BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.35.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.12.2017 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 22.12.2017r.): Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Kozłowskiego, ul.Mickiewicza 26/23, 11-500 Giżycko,

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu i przyłącza gazowego niskiego ciśnienia z polietylenu na działkach o nr geodezyjnych 272, 287 i 282 położonych w obrębie Pisz 1, przy ul. Klonowej i ul. Zatorowej.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 28.12.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 28.12.2017r.

Data powstania: czwartek, 28 gru 2017 12:26
Data opublikowania: czwartek, 28 gru 2017 13:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 sty 2018 08:08
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1043 razy