BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.41.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.12.2017 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 27.12.2017r.): PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Elektroprojekt ELPRO, Henryk Gryko, ul. Warszawska 1/48, 19-300 Ełk,

 dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm² o długości 147 m na działkach o nr geodezyjnych 20/1, 19/19 i 43/27 położonych w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz. 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 28.12.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 28.12.2017r.

 

Data powstania: czwartek, 28 gru 2017 12:32
Data opublikowania: czwartek, 28 gru 2017 13:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 sty 2018 08:08
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1380 razy