BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.
 
I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1
   Numer działki –  1814/8
   Powierzchnia działki – 2 066 m2
   Numer  KW – OL1P/00013021/1
  Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
  Cena wywoławcza nieruchomości –  619 800 zł + 23 % podatku VAT
  Wadium – 120 000 zł
II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1
   Numer działki –  1814/11
   Powierzchnia działki – 1 312 m2
   Numer  KW – OL1P/00013021/1
  Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
  Cena wywoławcza nieruchomości –  406 720 zł + 23 % podatku VAT
  Wadium – 80 000 zł    


1. Przetargi odbędą się dnia 21 marca  2018 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- nieruchomości opisanej w pkt I  o godz. 10.00.
- nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00
2. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla w/w nieruchomości ujawnione jest następujące ograniczone prawo rzeczowe:
Odpłatna służebność przesyłu ustanowiona na czas nieokreślony obciążająca nieruchomość objętą księgą wieczystą OL1P/00013021/1, której wykonanie ogranicza się do działek gruntu oznaczonych numerami 481/36 o obszarze 0,1574 ha i 481/38 o obszarze 0,2879 ha, położonych w Piszu przy ulicy Czerniewskiego, polegająca na:
- znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń wodociągowych;
- prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń wodociągowych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.  
3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.  W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) położone są na obszarze oznaczonym symbolem 43 U – tereny zabudowy usługowej.    
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 15 marca 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: czwartek, 4 sty 2018 13:27
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2018 17:00
Data przejścia do archiwum: środa, 21 mar 2018 12:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 951 razy