BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.1.2018.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.01.2018 r. wpłynął wniosek Gminy Pisz, Urząd Miejski w Piszu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz,

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr geodezyjnych 161/6 i 169/1,  położonych w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz. 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 04.01.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Pogobie Średnie. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 04.01.2018r.

Data powstania: czwartek, 4 sty 2018 13:43
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2018 14:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 sty 2018 07:16
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1129 razy