BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.38.2017.EO

o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/

zawiadamiam, że w dniu 11.01.2018r. wpłynęło pismo Pana Henryka Gryko, ul. Warszawska 1/48, 19-300 Ełk, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, dotyczące zmiany wniosku złożonego dnia 14.12.2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm² o długości 79 m na działce o nr geodezyjnym 19/168, położonej w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz, poprzez dodanie do przebiegu planowanej inwestycji działek o nr geodezyjnych: 19/573, 19/574, 19/169 i 19/166.

Wobec powyższego, lokalizacja ww. inwestycji obejmować będzie działki o nr geodezyjnych: 19/168, 19/573, 19/574, 19/169 i 19/166, położone w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 12.01.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 12.01.2018r.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 12 sty 2018 10:57
Data opublikowania: piątek, 12 sty 2018 15:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sty 2018 09:33
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1012 razy