BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.4.2018.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębie Uściany

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.01.2018 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz,

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr geodezyjnych 79/3 i 70  /w granicach oznaczonych literami ABCD na załączniku graficznym do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/, położonych w obrębie Uściany, gmina Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 16.01.2018 r.  w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Uściany. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 16.01.2018 r.

Data powstania: wtorek, 16 sty 2018 14:51
Data opublikowania: wtorek, 16 sty 2018 15:14
Data przejścia do archiwum: środa, 7 lut 2018 10:38
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1058 razy