BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6721.5.2016

o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karpa w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, zawiadamiam, że:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem z dnia 30.11.2017 r., znak: ZNS.4082.13.2017, wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 22 grudnia 2017 r., znak: WSTŁ.410.51.2017.AMK, uzgodnił projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2018 r.

Data powstania: piątek, 19 sty 2018 08:12
Data opublikowania: piątek, 19 sty 2018 08:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 lut 2018 15:22
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 935 razy