BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Numer działki – 564/7,
Powierzchnia działki – 0,1242 ha,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 92 100 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Numer działki – 564/8,
Powierzchnia działki – 0,1237 ha,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 91 800 zł

III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Numer działki – 564/9,
Powierzchnia działki – 0,1241 ha,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 92 100 zł


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/450/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.
2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
3. W/w nieruchomości obciążone są odpłatną i ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu ograniczoną do działki nr 81/4 polegającą na:
1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci podziemnego przyłącza kablowego 0,4kv-kabel 0,4kv typu yakxs 4x70 mm2 o długości 10 m w rurze osłonowej o średnicy 0,11 m (całkowita powierzchnia zajęcia wynosi 5m2)
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
6. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Ceny ustalone w przetargach należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowią teren oznaczony jako D 10 – zabudowa jednorodzinna i zieleń nieurządzona. Położone są na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r.

Data powstania: środa, 31 sty 2018 15:11
Data opublikowania: czwartek, 1 lut 2018 08:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 lut 2018 11:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 890 razy