BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Parkowa,
Numer działki –  cz. 518/2,
Numer KW – OL1P/ 00021799/4,
Powierzchnia nieruchomości –  12,60 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 101 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 


1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 5 lutego 2018 r. do dnia 26 lutego 2018 r.

Data powstania: środa, 7 lut 2018 11:32
Data opublikowania: środa, 7 lut 2018 14:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 09:30
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 747 razy