BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.5.2018.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej w obrębie Szczechy Małe

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z poźn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.02.2018 r. wpłynął wniosek

 PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika B.P.E. „EL – PRIMA”, Mirosław Rutkowski, ul. Jana Pawła II 18/67, 18-400 Suwałki,

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo - pomiarowymi nN – 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych: 19/200, 19/201, 19/236, 19/244,19/245, 19/116, 19/412, 19/413, 19/414, 19/415, 19/416, 19/143, 19/144, 19/113, 19/114, 19/443, 19/444, 19/445, 19/446, 19/447, 19/448, 19/449, 19/450, 19/192, 19/193, 20/1, 19/532, 19/558, 19/118, położonych w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz. 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 12.02.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 12.02.2018 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 12 lut 2018 13:06
Data opublikowania: poniedziałek, 12 lut 2018 14:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 mar 2018 14:56
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 798 razy