BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.6.2018.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu w Piszu przy ul. Kominiarskiej i ul. Olsztyńskiej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. / oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z poźn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.02.2018 r. wpłynął wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn, reprezentowanej przez pełnomocnika Biuro Projektów NOW - EKO Sp. z o.o., Anna Grodkiewicz, ul. Erwina Kruka 39, 10-542 Olsztyn,

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE wraz z trzema przyłączami gazowymi PE 25 mm na działkach o nr geodezyjnych: 109/1, 36, 91, 93/2, 561, 89/22, 86, 88/1, 89/9, 89/17, 89/1, 84/7 i 89/20, położonych w obrębie Pisz 2, przy ulicy Kominiarskiej i ulicy Olsztyńskiej.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 20.02.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 20.02.2018 r.

 

Data powstania: wtorek, 20 lut 2018 13:18
Data opublikowania: wtorek, 20 lut 2018 13:53
Data przejścia do archiwum: środa, 14 mar 2018 08:01
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1066 razy