BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.4.2018.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębie Uściany

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 23.02.2018 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz,

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr  4/18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr geodezyjnych 79/3 i 70 /w granicach oznaczonych literami ABCD na załączniku graficznym do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/, położonych w obrębie Uściany, gmina Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Uściany, gmina Pisz.

Data powstania: piątek, 23 lut 2018 08:46
Data opublikowania: piątek, 23 lut 2018 11:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 mar 2018 08:12
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1264 razy