BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Pilchy, gmina Pisz,
-Numery działek – cz. 77/17 i cz. 77/18,
-Numer KW – OL1P/00013707/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 1200 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
- Roczna wysokość czynszu – 600 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren ogólnodostępnej plaży i kąpieliska.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia 18 marca 2018 r.

Data powstania: środa, 28 lut 2018 10:52
Data opublikowania: środa, 28 lut 2018 14:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2018 11:00
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 893 razy