BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Mickiewicza,
Numer działki –  cz. 187/1,
Numer KW – OL1P/ 00013522/3,
Powierzchnia nieruchomości –  20 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym,
Roczna wysokość czynszu – 160 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy wielorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 lutego 2018 r. do dnia 21 marca 2018 r.

Data powstania: czwartek, 1 mar 2018 10:57
Data opublikowania: czwartek, 1 mar 2018 13:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 mar 2018 10:01
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 922 razy