BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.
 
  I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz
     Numer działki –  121/10
     Powierzchnia działki – 467 m2
     Numer  KW – OL1P/00013177/9
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  17 000 zł
     Wadium – 3 000 zł
  II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz
     Numer działki –  121/11
     Powierzchnia działki – 463 m2
     Numer  KW – OL1P/00013177/9
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  17 000 zł
     Wadium – 3 000 zł
  III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz
     Numer działki –  121/12
     Powierzchnia działki – 465 m2
     Numer  KW – OL1P/00013177/9
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  17 000 zł
     Wadium – 3 000 zł
IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pogobie Średnie, gmina Pisz
     Numer działki –  121/13
     Powierzchnia działki – 460 m2
     Numer  KW – OL1P/00013177/9
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  17 000 zł
     Wadium – 3 000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 26 kwietnia  2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I  o godz. 9.00.
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt IV o godz. 12.00
2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
5. Nieruchomości położone są na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią tereny zabudowy letniskowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2018 15:29
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2018 15:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 kwi 2018 13:55
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1303 razy