BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.
 
  I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
     Numer działki –  14/34
     Powierzchnia działki –  787 m2
     Numer  KW – OL1P/00019638/1
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  29 500 zł + 23 % podatku VAT
     Wadium – 5 000 zł
 II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
     Numer działki –  14/35
     Powierzchnia działki – 984 m2
     Numer  KW – OL1P/00019638/1
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  36 900 zł + 23 % podatku VAT
     Wadium – 7 000 zł  
III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
     Numer działki –  14/36
     Powierzchnia działki – 1 513 m2
     Numer  KW – OL1P/00019638/1
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  56 600 zł + 23 % podatku VAT
     Wadium – 10 000 zł
IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz
     Numer działki –  14/37
     Powierzchnia działki – 1 514 m2
     Numer  KW – OL1P/00019638/1
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
     Cena wywoławcza nieruchomości –  56 700 zł + 23 % podatku VAT
     Wadium – 7 000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 27 kwietnia  2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I  o godz. 9.00.
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt IV o godz. 12.00
2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.  Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz,zwanego „SZCZECHY MAŁE 1” (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 100 poz. 1371) stanowią obszar oznaczony symbolem 4ML – teren zabudowy letniskowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Data powstania: wtorek, 13 mar 2018 14:59
Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2018 15:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 maj 2018 10:48
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 940 razy