BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Numer działki – 1423/3 o pow. 2 567 m2,
Numer KW – OL1P/00013024/2,
Opis nieruchomości:   nieruchomość zabudowana:
- budynkiem użytkowym (gastronomicznym) o powierzchni zabudowy 437 m2
- parkingiem o powierzchni 1 200 m2,
Cena nieruchomości –  495 000 zł (netto).
Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu, proporcjonalnie do wartości części  działki nr 1423/3 zabudowanej budynkiem użytkowym zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, natomiast sprzedaż części w/w działki zabudowanej parkingiem  na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) będzie zwolniona od podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/355/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są ograniczone prawa rzeczowe w brzmieniu jak niżej:
a) odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na działce nr 462/3 opisanej w dziale i-o księgi wieczystej, polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 2 (dwóch) metrów, bezpośrednio przyległym do działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 463/1 oznaczonym na załączniku graficznym stanowiącym integralną część umowy kolorem niebieskim, za skapitalizowane wynagrodzenie w wysokości 200 złotych (dwieście),
b) nieodpłatna służebność gruntowa obciążająca działkę nr 326/11 opisaną w dziale i-o  księgi wieczystej, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 326/11 pasem szerokości 5 (pięciu) metrów oznaczonym na mapie z projektem podziału nieruchomości,
c) służebność gruntowa obciążająca działkę nr 326/14 polegająca na prawie przejścia i przejazdu pasem gruntu o szerokości 5 metrów,
d) służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 326/16, z tym że wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do pasa gruntu o szerokości 5 m (pięciu metrów),
e) służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 326/18, z tym że wykonywanie tego prawa ograniczać się będzie do pasa o szerokości 5 m (pięciu metrów), zgodnie z załączoną dokumentacją geodezyjną, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 326/17.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r., poz. 449 i 450) stanowi teren oznaczony symbolami: 19.U – teren zabudowy usługowej i 33 KP – teren parkingów.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 marca 2018 r. do dnia 7 kwietnia 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2018 12:14
Data opublikowania: poniedziałek, 19 mar 2018 16:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 kwi 2018 10:33
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 943 razy