BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.11.2018.TP

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej w obrębie Szczechy Małe

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z poźn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.03.2018 r. wpłynął wniosek

 PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika SAWTECH, Tomasz Sawicki, ul. Śniadeckiego 4/33, 18-400 Łomża,

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o nr geodezyjnych: 19/106, 19/336, 19/338, 19/435, 19/437 i 19/513, położonych w obrębie Szczechy Małe, gmina Pisz. 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 20.03.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 20.03.2018 r.

Data powstania: wtorek, 20 mar 2018 14:05
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2018 14:46
Data przejścia do archiwum: środa, 11 kwi 2018 08:04
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1013 razy