BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.9.2018.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

 że w dniu 08.03.2018 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 21.03.2018 r.)

Gminy Pisz

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Krystiana Obiedzińskiego

V-ce Prezesa Firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k

Al. Piłsudskiego 70A

10-450 Olsztyn 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej na działkach nr :

 - 18/3, 21, 22 położonych w obrębie Jeglin, gm. Pisz,

- 1/6, 2/1, 2/3, 22/2 (część działki) położonych w obrębie Kwik, gm. Pisz,

- 192, 195, 196/4, 197 położonych w obrębie Maldanin, gm. Pisz,

- 50 (część działki) położonej w obrębie Szczechy Wielkie, gm. Pisz,

realizowanej w ramach zamierzenia p.t. Opracowanie dokumentacji dla projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” Zadanie 1 – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa dla etapu II MPR – tzw. Południowo – wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane – Nida, przebiegający przez miejscowości: Cierzpięty – Okartowo - Kwik - Pisz - Wiartel – Karwica – Krzyże - Ruciane - Nida - Iznota.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 23.03.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w Sołectwach: Jeglin, Kwik, Imionek, Szczechy Wielkie. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 23.03.2018 r.

Data powstania: piątek, 23 mar 2018 14:35
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2018 15:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 kwi 2018 08:56
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy