BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomosci


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Numer działki – 564/7,
Powierzchnia działki – 0,1242 ha,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 92 100 zł
Wadium – 17 000 zł
 
II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Numer działki – 564/8,
Powierzchnia działki – 0,1237 ha,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 91 800 zł
Wadium – 17 000 zł
 
III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Numer działki – 564/9,
Powierzchnia działki – 0,1241 ha,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 92 100 zł
Wadium – 17 000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 10 maja  2018 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I  o godz. 10.00.
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 12.00
2.  Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
3. W/w nieruchomości obciążone są odpłatną i ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu ograniczoną do działki nr 81/4 polegającą na:
1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń             elektroenergetycznych w postaci podziemnego przyłącza kablowego 0,4kv-kabel 0,4kv typu   yakxs 4x70 mm2 o długości 10 m w rurze osłonowej o średnicy 0,11 m (całkowita powierzchnia zajęcia wynosi 5 m2)
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.  Nieruchomości  zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowią teren oznaczony jako D 10 – zabudowa jednorodzinna i zieleń nieurządzona. Położone są na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 4 maja 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 27 mar 2018 15:15
Data opublikowania: wtorek, 27 mar 2018 15:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 maj 2018 15:31
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1057 razy