BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.29.2017.EO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.09.2017 r. wpłynął wniosek

Emitel Sp. z o.o.

ul. Wołoska 22

02-675 Warszawa

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Andrzeja Dzięgo

ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdańsk

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 43163 Pisz Emitel, w skład której wchodzą: wieża kratowa o wysokości do 43 m, szafy typu „outdoor” o wymiarach około 1,5 m x 6 m na części działki o nr geodezyjnym 136/5 położonej w obrębie Pisz 2.

 

Jednocześnie, działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ Burmistrz Pisza zawiadamia, przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 43163 Pisz Emitel, w skład której wchodzą: wieża kratowa o wysokości do 43 m, szafy typu „outdoor” o wymiarach około 1,5 m x 6 m na części działki o nr geodezyjnym 136/5, położonej w obrębie Pisz 2, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi ww. postępowania.

 

            Ponadto, Burmistrz Pisza informuje, że zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./, o decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą realizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 28.03.2018 r.  w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 28.03.2018 r.

Data powstania: środa, 28 mar 2018 14:33
Data opublikowania: środa, 28 mar 2018 15:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 kwi 2018 09:08
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1126 razy