BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.14.2018.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.03.2018 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 28.03.2018 r.)

 

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

SAWTECH

Tomasz Sawicki

ul. Śniadeckiego 4/33

18-400 Łomża

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach o nr geodezyjnych 39/1, 39/2, 41, 42, 109/1, 136/7, 136/8, 136/17, 137/1, 137/2, 138, 136/9, 136/10, 136/11, 136/12, 136/13, 136/14, 136/15 położonych w obrębie Pisz 2, gmina Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 30.03.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 30.03.2018 r.

 

Data powstania: piątek, 30 mar 2018 10:23
Data opublikowania: piątek, 30 mar 2018 12:38
Data przejścia do archiwum: środa, 2 maj 2018 10:49
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1310 razy