BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Wielkie, gmina Pisz,
Numer działki – 35/2,
Numer KW – OL1P/00013734/2,
Powierzchnia nieruchomości – 7100 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                       

Roczna wysokość czynszu – 355 zł.

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/252/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 89 poz. 1067) przeznaczona jest w części na cele projektowanych usług z preferencją dla usług publicznych z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, w części określona jest jako lasy i zadrzewienia oraz zieleń izolacyjna związana z drogą główną.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.03.2018 r. do dnia 19.04.2018 r.
Data powstania: piątek, 30 mar 2018 11:23
Data opublikowania: piątek, 30 mar 2018 12:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2018 09:07
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 896 razy